ویکی پروژه

فروشگاه اینترنتی پروژه ، مقاله ، گزارش کارآموزی ، طرح کار آفرینی ، روش تحقیق

با کلیک بر روی خرید آنلاین و دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
Blue Download
فهرست مطالب :

۱)تاریخچه مجتمع نان آوران سبوس
۲)شرکت های تخصصی مجتمع نان آوران سبوس
۴) مراحل تولید:
۱-۴) مواد اولیه ورودی مجتوع نان آوران سبوس
۱-۱-۵ آماده کردن خمیر dough development
۱-۵)فرآیند مجتمع نان آوران سبوس
۲-۱-۵)مخلوط کردن اجزای خمیر mixing
۳-۱-۵)عمل آوردن خمیر با استفاده از تخمیر
۴-۱-۵)مشت زدن به خمیر punching
۷-۱-۵)گردکن خمیر Rounding
۸-۱-۵)تخمیر میانی Intermediate
۵-۱-۵)شکل دادن خمیر Dough Make Up
۶-۱-۵)چانه گیری Dough Dividing
۹-۱-۵)قالب گیری
۱۰-۱-۵)تخمیر نهایی
۱۱-۱-۵)پخت نان
۶)محصولات مجتمع نان آوران سبوس
۱)کنترل کیفیت مجتمع نان اوران سبوس
ویژگی تولیدات مجتمع کارخانه نان آوران سبوس
۱-۶)معرفی محصولات مجتمع نان آوران سبوس
وظایف کنترل کیفیت که شامل:
۱-۱)استاندارد مواد غذایی
۲-۱)جنبه های کنترل کیفیت کارخانه
۵-۱)کنترل کیفیت در حین فرآیند
۳-۱)کنترل کیفیت مواد اولیه
۴-۱)کنترل کیفیت در آزمایشگاه
۶-۱)کنترل کیفیت محصول نهایی
فصل سوم
آزمایشهای شیمیایی،فیزیکی
۲)آزمایشات شیمیایی مربوط به انواع آرد
۱-۲) اندازه گیری رطوبت برای انواع آرد
۳-۲)اندازه گیری خاکستر برای انواع آرد
۴-۲)مقدار گلوتن انواع آرد
۵-۲) اندازه گیری جذب آب گلوتن
(۳) آزمایشات فیزیکی مربوط به انواع آرد
۱-۳)اندازه گیری پروتئین در آرد
-رویه :
۲-۳) فیبر و اهمیت آن
۳-۳) آزمایش اندازه گیری چربی در آرد
۱-۴) رطوبت خمیر مایه نان
(۴) آزمایشات شیمیایی مربوط به خمیر مایه (مخمر)نان
۲-۴) قابلیت ورآمدن خمیر مایه نان
۳-۴) اندازه گیری قابلیت تعویق خمیر مایه نان در آب
۵-۴)اندازه گیری قدرت تخمیر مایه خشک
۴-۴)اندازه گیری ph خمیر مایه نان
(۵) آزمایشات شیمیایی مربوط به روغن ها و چربی های خوراکی
(به روش هانوس) روغن ها و چربی های خوراکی
(به روش هانوس) روغن ها و چربی های خوراکی
۲-۵)اندازه گیری میزان اسیدیته روغن ها و چربی های خوراکی
۳-۵) اندازه گیری عدد پراکسید روغن ها و چربی های خوراکی
اندازه گیری عدد پراکسید روغن ها و چربی ها ی خوراکی
(۶) آزمایش شیمیایی مربوط به نمک
(۷) آزمایش شیمیایی مربوط به پودر کاکائو
(۸) آزمایش شیمیایی مربوط به شیر خشک

گزارش کارآموزی شرکت نان آوران | 6000 تومان
58 صفحه ورد فرمت
با کلیک بر روی خرید آنلاین و دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.