فروشگاه اینترنتی پروژه ، مقاله ، گزارش کارآموزی ، طرح کار آفرینی ، روش تحقیق

فروشگاه اینترنتی پروژه ، مقاله ، گزارش کارآموزی ، طرح کار آفرینی ، روش تحقیق

با کلیک بر روی خرید آنلاین و دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
Blue Download
فهرست مطالب :

  فصل اول : پیشگفتار

۱-۱ مقدمه  ۱

۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته  ۱

۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال  ۳

۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال  ۳

۱-۳-۱ محدودیت حرارتی ۴

۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ ۵

۱-۳-۳ محدودیت پایداری  ۶

۱-۴ راه حل‌ها

۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری ۷

۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط  ۸

۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت  ۸

۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک ۹

۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی ۹

۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی  ۹

۱-۵-۳ جابجاگر فاز ۹

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS

2-1 مقدمه ۱۱

۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS 11

2-2-1 کنترل کننده‌های سری ۱۱

۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC) 11

2-2-1-2 کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC) 12

2-2-1-3 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC) 12

2-2-1-4 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC) 12

2-2-1-5 خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC) 12

2-2-1-6 راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR) 13

2-2-1-7 راکتور با کنترل تریستوری (TCSR) 13

2-2-2 کنترل کننده‌های موازی  ۱۳

۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)  ۱۳

۲-۲-۲-۲ مولد سنکرون استاتیکی (SSG) 13

2-2-2-3 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC) 14

2-2-2-4 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR) 14

2-2-2-5 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR) 14

2-2-2-6 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC) 14

2-2-2-7 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG) 15

2-2-2-8 سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS) 15

2-2-2-9 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR) 15

2-2-3 کنترل کننده ترکیبی سری – موازی  ۱۵

۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC) 15

2-2-3-2 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL) 16

2-2-3-3 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR) 16

2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM 16

2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM 17

2-4 خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC) 18

2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC) 18

2-6 خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) 19

فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS

3-1 مقدمه  ۲۰

۳-۲ منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل  ۲۰

۳-۳ کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC) 23

3-4 جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC) 28

3-5 جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM) 31

3-6 آشنایی با UPFC 35

3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری ۳۶

۳-۶-۲ معرفی UPFC 36

3-7 آشنایی با SMES 38

3-7-1 نحوه کار سیستم SMES 38

3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی  ۴۰

۳-۸ آشنایی با UPQC 40

3-8-1 ساختار و وظایف UPQC 41

3-9 آشنایی با HVDCLIGHT 42

3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT 43

3-9-2 کاربرد سیستم HVDCLIGHT 44

3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT 46

3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC 46

3-10 مقایسه SCC  و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع  ۴۷

۳-۱۱ SVC 49

3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC 51

فصل چهارم : نتیجه گیری ۵۵

منابع

قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS | 7000 تومان
65 صفحه ورد فرمت
با کلیک بر روی خرید آنلاین و دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.